Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám oznámit, že naše prodejna v OD Kotva bude od 1. února trvale uzavřena. Od 1. března se na Vás budeme těšit v nové prodejně v OD Bílá Labuť. Děkujeme za pochopení.

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI KOUTNÝ SPOL. S R.O., IČ 607 50 197, SE SÍDLEM OKRUŽNÍ 4200/4A, 796 01 PROSTĚJOV, ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V BRNĚ, ODDÍL C, VLOŽKA 19161 (DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“)

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zos“) a vztahuje se na spotřební zboží, včetně šití oděvů na míru (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 2. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího vztahujících se ke Smlouvě. Uzavřením Smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem, které byly ke Smlouvě přiloženy, a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Prodávajícím je obchodní společnost Koutný spol s. r. o., se sídlem Prostějov, Okružní 4200/4a, PSČ 796 01, IČ 607 50 197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19161
 4. Kupujícím je osoba, která s Prodávajícím uzavřela smlouvu o koupi zboží, případně smlouvu o šití oděvů na míru (dále jen „Smlouva“).
 5. Smluvními stranami jsou Kupující a Prodávající společně.
 6. Místem uplatnění Reklamace se rozumí prodejna Prodávajícího, v níž bylo reklamované Zboží zakoupeno (převzato), v případě elektronické objednávky přes www.koutny.cz/eshop je místem uplatnění reklamace adresa Koutný spol. s r.o., Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov
 7. Kupní cenou je cena sjednaná ve Smlouvě.

2. Odpovědnost Prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí odpovídá Smlouvě, zejména že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 • má Zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží,
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

       b. Kupující je povinen si Zboží při převzetí prohlédnout a případné vady zjistitelné při této prohlídce je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího při převzetí.
           Po převzetí Kupující může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo
           Zboží již v době převzetí (přechodu nebezpečí škody na Zboží dle Smlouvy). Pozdější Reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží
           nezbavuje Kupujícího práva Zboží reklamovat, Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

3. Záruční podmínky

 1. Reklamaci uplatňuje Kupující v záruční době u Prodávajícího v místě, kde vadné Zboží zakoupil (tj. v Místě uplatnění Reklamace), v případě elektronické objednávky přes www.koutny.cz/eshop je místem uplatnění reklamace adresa Koutný spol. s r.o., Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov
 2. Při prodeji Zboží je záruční doba 24 měsíců. Zjištěné vady musí uplatnit Kupující k Reklamaci v Místě uplatnění reklamace bez zbytečného prodlení, tj. v co nejkratším možném termínu poté, co se vada objevila, nejpozději však v záruční době. Případné prodlení a další používání věci (Zboží) může zapříčinit prohloubení vady a celkové znehodnocení Zboží, které může být důvodem odmítnutí Reklamace, i když k němu došlo v záruční době.
 3. Zboží může být k vyřízení Reklamace přijato, pokud Kupující předloží Prodávajícímu Zboží v Místě uplatnění Reklamace, prokáže nákup Zboží u Prodávajícího (např. pokladním dokladem) a Zboží bude hygienicky nezávadné, jinak je Prodávající oprávněn přijetí Zboží do Reklamace odmítnout. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do Reklamace také, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je oprávněn dále odmítnout přijetí Zboží do Reklamace i v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

4. Vyřízení Reklamace

 1. Místem uplatnění Reklamace je prodejna, kde bylo reklamované Zboží zakoupeno, v případě elektronické objednávky přes www.koutny.cz/eshop je místem uplatnění reklamace adresa Koutný spol. s r.o., Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o přijetí Zboží do Reklamace ihned, ve složitějších případech do tří dnů (doba potřebná k odbornému posouzení vady se do této doby nezapočítává).
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 4. Vady Zboží se dělí na odstranitelné a neodstranitelné. Podle toho, o jakou vadu se jedná, se liší i nároky Kupujícího v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ, zejména § 2106 a násl. NOZ. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě se Smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží (Kupující může v souladu s tímto Reklamačním řádem požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada jen součásti Zboží, výměnu této součásti, pouze v případě, že Zboží nebylo použito), nebo jeho opravou, případně aby Prodávající poskytl Kupujícímu přiměřenou slevu z Kupní ceny. V případě podstatného porušení Smlouvy má Kupující též právo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. Rozpor se Smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí Kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud Prodávající neprokáže opak.
 5. O uplatnění Reklamace je Prodávající povinen vystavit a vydat potvrzení (Reklamační list).
 6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění Reklamace do doby, kdy byl Kupující povinen věc (Zboží) po odstranění vad převzít.
 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla Reklamace vyřizována.
 8. Důvodem pro zamítnutí Reklamace ze strany Prodávajícího může být zejména:

• vypršela-li u reklamovaného Zboží záruční doba přede dnem uplatnění Reklamace,

• bylo-li Zboží používáno nevhodným způsobem,

• nebyly-li dodrženy pokyny stanovené Prodávajícím, výrobcem či dodavatelem Zboží k užívání či údržbě Zboží,

• provedením neoprávněného zásahu či provedením úprav na Zboží bez svolení Prodávajícího,

• bylo-li Zboží poškozeno v důsledku vnější události (§ 2117 NOZ), např. působením vyšší mocí (přírodní živly apod.), aj.

Životnost textilních výrobků (Zboží) je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost textilních výrobků kratší než záruční doba. Tuto skutečnost bere Kupující uzavřením Smlouvy na vědomí.

5. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2020

 

Zpět do obchodu