Vážení zákazníci, s radostí Vám oznamujeme, že jsme již otevřeli naši novou prodejnu v OC Letňany v Praze. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1.53. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“). Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR.

1.54. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.55.     Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, které mu poskytl, a osobní údaje, které prodávající získal na základě plnění objednávky kupujícího, a to:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo.

Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

1.56. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.57.     Prodávající uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.

 

1.58.     Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • Podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

1.59.     Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

1.60.     Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

1.61.     Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

1.62.     Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

1.63.     Odesláním objednávky z webového rozhraní objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že se podmínkami ochrany osobních údajů seznámil a že je v celém rozsahu přijímá.

Zpět do obchodu